PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A
 

Author: Mobirel

Branża budowlana w Polsce przeżywa kryzys związany z niedoborem pracowników. Wykwalifikowanych ślusarzy, spawaczy, dekarzy, czy wszelkiego rodzaju monterów pracodawcy muszą szukać z przysłowiową świecą. Rozwiązaniem dla firm specjalizujących się w budowach, remontach i wykończeniach jest otwieranie wakatów dla cudzoziemców. Aktualnie największym zainteresowaniem firm z tego sektora, podobnie jak w innych branżach wciąż cieszą się obywatele Ukrainy, jednak pracownicy fizyczni docierają do...

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców muszą mieć świadomość, jakie obowiązki nakłada na nich prawo w związku z ich zatrudnieniem. Nie każdy wie między innymi, że pracodawca ponosi odpowiedzialność zarówno w wypadku zatrudnienia obcokrajowca nieposiadającego dokumentu legalizującego jego pracę – jeżeli nie jest on z niego zwolniony, jak i w wypadku zatrudnienia osoby, która nie przedstawi dokumentów potwierdzających jej legalny pobyt na terytorium...

Na przestrzeni ostatniej dekady branża IT rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. Choć polskie uczelnie kształcą coraz więcej cenionych specjalistów tej profesji, szacuje się, iż niedobór w sektorze IT sięga kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Rozwiązaniem dla firm specjalizujących się w dziedzinach technologii informacyjnej jest otwieranie wakatów dla cudzoziemców. Aktualnie największym zainteresowaniem cieszą się świetnie wykwalifikowani obywatele Ukrainy, jednak przybywa także obcokrajowców z...

Niebieska Karta UE wydawana jest pracownikom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej posiadania wysokich kwalifikacji. Jest to dokument ustanowiony przez dyrektywę Rady 2009/50/WE, wydawany w niemal każdym kraju wspólnoty europejskiej. Pracownik jest wedle ww. dyrektywy pracownikiem wysoko wykwalifikowanym, gdy: Posiada wyższe wykształcenie bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem Lub Posiada 5-letnie doświadczenie na takim samym stanowisku lub zbliżonym...

Czy wiesz, że? Obywatele Unii Europejskiej, obywatela EFTA oraz obywatele Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkujący w Polsce przez okres powyżej 3 miesięcy są zobowiązani do zarejestrowania pobytu u właściwego miejscowo Wojewody? Aby zarejestrować pobyt należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim zgodnym z adresem zamieszkania następujące dokumenty: - wypełniony czytelnie wniosek o rejestrację pobytu (wnioski najlepiej pobrać ze strony odpowiedniego Urzędu lub oficjalnej strony Urzędu ds. cudzoziemców) -...

Powołując się na dane publikowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców przedstawiamy Państwu krótki raport dotyczący napływu cudzoziemców do Polski w I połowie bieżącego roku. Jak podają rządowe dane, liczba wniosków w sprawie legalizacji pobytu wzrosła o 14% względem ubiegłego roku. Od początku 2019 roku w całej Polsce złożono ponad 134 000 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemców. Aż 92% wniosków dotyczyło Zezwoleń na...

Tylko część cudzoziemców jest zwolniona z posiadania zezwolenia na pracę w Polsce. Dla pozostałych pracodawca powinien uzyskać dokument, który ich pracę zalegalizuje. Dziś napiszemy o zezwoleniach na pracę wydawanych przez Urzędy Wojewódzkie. Do wyboru mamy 5 rodzajów zezwoleń: A- dla cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce w firmie której siedziba, oddział, zakład bądź inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP B-...

Absolwenci polskich studiów stacjonarnych posiadający Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę mogą zmienić pracodawcę bez konieczności zmiany decyzji. Ciąży na nich wyłącznie obowiązek pisemnego poinformowania Urzędu o tej zmianie. Decyzja pobytowa w celu wykonywania pracy dla absolwentów studiów stacjonarnych nie określa warunków zatrudnienia, zmianę pracodawcy należy jednak zgłosić aby wykazać, że nie ustał cel, dla którego zezwolenie zostało wydane oraz że...

Cudzoziemcy przebywający w Polsce nieprzerwanie od 5 lat, którzy pracowali i mogą udokumentować regularny i stabilny dochód przez cały ten okres, a także posiadają udokumentowaną znajomości języka polskiego są uprawnieni do wnioskowania o nadanie statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Jest to wyjątkowy rodzaj zezwolenia na pobyt stały, którego decyzję wydaje Wojewoda na czas nieoznaczony. Co 5 lat należy jednak wymienić wydaną...

Zatrudniając obywatela Unii Europejskiej nie musimy starać się o zezwolenie na pracę. Sam pracownik musi jednak pamiętać, że jako obywatel UE, obywatel EFTA lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkujący w Polsce przez okres powyżej 3 miesięcy jest on zobowiązany do zarejestrowania swojego pobytu u właściwego miejscowo Wojewody. Aby zarejestrować pobyt należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim zgodnym z adresem zamieszkania wypełniony czytelnie wniosek...

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie