PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach

Niebieska Karta UE wydawana jest pracownikom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej posiadania wysokich kwalifikacji. Jest to dokument ustanowiony przez dyrektywę Rady 2009/50/WE, wydawany w niemal każdym kraju wspólnoty europejskiej.

Pracownik jest wedle ww. dyrektywy pracownikiem wysoko wykwalifikowanym, gdy:

  1. Posiada wyższe wykształcenie bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem

Lub

  1. Posiada 5-letnie doświadczenie na takim samym stanowisku lub zbliżonym do tego, na którym jest zatrudniony bądź planowane jest jego zatrudnienie

Dodatkowo, aby wnioskować o niebieską kartę wynagrodzenie musi przekraczać 150% średniego wynagrodzenia w województwie, w którym składany jest wniosek, a umowa o pracę zawarta musi być na okres co najmniej 1 roku.

Jakie przywileje Karta Niebieska da Twojemu pracownikowi?

  1. Członkowie rodziny pracownika mogą uzyskać w Polsce legalny pobyt na podstawie tzw. Łączenia rodzin – po uzyskaniu takiego zezwolenia dzieci mogą uczęszczać do polskich szkół publicznych, a małżonkowie podejmować w Polsce pracę bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.
  2. Jeśli Państwa kandydat posiadał wcześniej Niebieską Kartę wydaną przez inny kraj Unii przez okres min. 3 lat już po 2 latach przebywania w Polsce w oparciu o niebieską kartę może starać się o nadanie statusu rezydenta długoterminowego UE – dla posiadaczy „regularnych” kart pobytu jest to 5 lat.
  3. Posiadając Niebieską kartę od co najmniej 2 lat może on podjąć pracę na rzecz innego pracodawcy, bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia. Wystarczy, że poinformuje pisemnie właściwy Urząd o zaistniałej zmianie. Jeśli Państwa kandydat posiada więc Niebieską kartę od co najmniej 2 lat, mogą go Państwo zatrudnić z dnia na dzień bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Znajomość powyższych faktów może być dla Państwa kartą przetargową w rekrutacji pracowników. Warto także zaproponować kandydatowi pomoc w uzyskaniu Niebieskiej Karty UE, co otworzy przed nim dodatkowe możliwości.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie