PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Co warto wiedzieć o rejestracji obywatela Unii Europejskiej?

Czy wiesz, że?

Obywatele Unii Europejskiej, obywatela EFTA oraz obywatele Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkujący w Polsce przez okres powyżej 3 miesięcy są zobowiązani do zarejestrowania pobytu u właściwego miejscowo Wojewody?

Aby zarejestrować pobyt należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim zgodnym z adresem zamieszkania następujące dokumenty:

– wypełniony czytelnie wniosek o rejestrację pobytu (wnioski najlepiej pobrać ze strony odpowiedniego Urzędu lub oficjalnej strony Urzędu ds. cudzoziemców)

– kserokopię paszportu

Oraz dokumenty dodatkowe związane bezpośrednio z celem pobytu:

W przypadku wykonywania pracy:

  • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub umowę o pracę, umowę zlecenie

W przypadku pracy na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do KRS albo CEIDG lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

W przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego:

  • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
  • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny. Do oświadczenia należy przedstawić dowód faktycznego posiadania środków w postaci: karty kredytowej, zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu;

W przypadku małżeństwa z obywatelem polskim:

  • dokument potwierdzający zawarcie małżeństw z obywatelem polskim (aktualny odpis aktu małżeństwa wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku)
  • kserokopię dokumentu tożsamości małżonka (dowód osobisty lub paszport) – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego kopię poświadczoną notarialnie


×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie