PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Jak długo zagraniczne prawo jazdy zachowuje w Polsce ważność?

Wielu cudzoziemców przyjeżdżających do Polski posiada prawo jazdy wydane przez zagraniczne organy, i zakłada, że będą mogli posługiwać się nim również tutaj. Czy słusznie? Czy każde zagraniczne prawo jazdy jest ważne w Polsce? O tym kiedy trzeba wymienić zagraniczne prawo jazdy oraz jak uzyskać polskie prawo jazdy dla obcokrajowca piszemy w poniższym artykule.

Prawo jazdy wydane w krajach UE i międzynarodowe prawo jazdy

Cudzoziemcy legitymujący się prawem jazdy wydanym przez inny kraj UE (lub władze Konfederacji Szwajcarskiej bądź kraj będący członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA), znajdują się w najkorzystniejszej sytuacji, ponieważ ich dotychczasowe prawo jazdy zachowuje ważność również w Polsce. Nie mają zatem obowiązku jego wymiany i bez konieczności podejmowania dodatkowych kroków mogą legitymować się tym dokumentem w okresie jego ważności.

Zgodnie z regulacjami Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym lub Konwencji Genewskiej o ruchu drogowym na podobnych zasadach mogą funkcjonować obcokrajowcy posiadający międzynarodowe prawo jazdy. Termin jego ważności upływa co do zasady po 3 latach (pod warunkiem że krajowe prawo jazdy nie wygaśnie wcześniej). Wyjątkiem jest sytuacja, w której cudzoziemiec uzyska zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Polsce – wówczas międzynarodowe prawo jazdy zachowuje jedynie ważność przez 6 miesięcy od dnia wydania decyzji. Po tym czasie musi zostać wymienione na polski odpowiednik.

wymiana prawa jazdy dla cudzoziemca

Prawo jazdy wydane w pozostałych krajach

W przeciwieństwie do obywateli państw UE i EFTA, cudzoziemcy legitymujący się prawem jazdy wydanym za granicą, niebędący obywatelem państw wskazanych w poprzednim akapicie, którzy przebywają w Polsce przez okres dłuższy niż 185 dni, są zobowiązani do jego wymiany na polski odpowiednik. Trzeba jednak zaznaczyć, że w zależności od tego, czy dokument spełnia wymagania określone w konwencji Genewskiej lub Wiedeńskiej, czy też nie, procedura wymiany nieco się różni.

Przede wszystkim, wymiana takiego prawa jazdy jest poprzedzona ponownym egzaminem na prawo jazdy. Jeśli cudzoziemiec posiada prawo jazdy uzyskane w państwie, które jest sygnatariuszem jednej z powyższych konwencji, nie musi on po raz kolejny zdawać części teoretycznej egzaminu. Jednak w sytuacji, gdy dokument został wydany przez kraj, w którym przepisy konwencji nie są stosowane, egzamin będzie obejmował zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną.

Prawo jazdy wydane w Wielkiej Brytanii

Nieco komplikacji może powodować kwestia konieczności wymiany prawa jazdy wydanego w Wielkiej Brytanii – różni się ona w zależności od daty jego wydania. Posiadacze brytyjskich praw jazdy wydanych przed 1 stycznia 2021 roku nie są zobowiązani do jego wymiany aż do dnia jego wygaśnięcia. Z kolei dokumenty uzyskane po tej dacie traktowane są tak, jakby były wydane przez kraj trzeci i muszą zostać wymienione po 185 dniach pobytu w Polsce.

wniosek o wymianę prawa jazdy dla cudzoziemca

Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy?

Aby rozpocząć procedurę wymiany zagranicznego prawa jazdy na jego polski odpowiednik, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy dla cudzoziemca, który razem z wymaganymi załącznikami musi zostać dostarczony do wydziału komunikacji właściwego dla jego miejsca zameldowania. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię paszportu (bądź innego dokumentu tożsamości);
  • kopię dokumentu stanowiącego podstawę pobytu w Polsce;
  • zdjęcie;
  •  kopię zagranicznego prawa jazdy wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym;
  •  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 100,50 zł.

Ponadto, jeśli obcokrajowiec jest zobowiązany do zaliczenia egzaminu na prawo jazdy w Polsce, dodatkowym załącznikiem, który musi przygotować jest potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku z ww. egzaminu.

Po dostarczeniu kompletu dokumentów polski urząd jest zobowiązany do weryfikacji danych umieszczonych w zagranicznym prawie jazdy z organem, który je wydał. Niestety żadne regulacje nie przewidują ram czasowych, w jakich ta czynność powinna zostać dokonana, stąd czas oczekiwania na informację zwrotną może wydłużyć się do kilku, a nawet kilkunastu miesięcy.

Pomimo tego, że wymiana prawa jazdy dla cudzoziemca może wydawać się dość łatwa, często zdarza się, że powoduje ona wiele komplikacji. W większości przypadków największą przeszkodę stanowi bariera językowa, a także nieznajomość polskich procedur i sposobu funkcjonowania urzędów. Dlatego pomoc specjalisty, który nie tylko zadba o prawidłowe przygotowanie niezbędnych dokumentów, ale również płynnie poprowadzi cudzoziemca przez cały proces, bywa nieoceniona.

Jeśli jesteś pracodawcą zatrudniającym cudzoziemców, skontaktuj się z nami. Pomożemy nie tylko w procesie wymiany zagranicznego prawa jazdy, ale również w uzyskaniu zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czy przeprowadzeniu audytu legalności zatrudnienia.  Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zatrudniania cudzoziemców i ich pobytu na terytorium Polski.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie