PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców – jak wygląda?

Kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców to temat niezwykle popularny i ważny z punktu widzenia pracodawców zatrudniających obywateli krajów trzecich. Na przestrzeni ostatnich kilku lat nie spada zainteresowanie ich zatrudnieniem przez polskich pracodawców. Według danych GUS w połowie 2023 roku w Polsce pracowało 982,9 tys, cudzoziemców. Ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 6,4%, co stanowi wzrost o 1,2 p. proc. w stosunku do stycznia 2022. Największą grupę obcokrajowców wykonującą pracę w Polsce w dalszym ciągu stanowią obywatele Ukrainy. Na kolejnych miejscach znajdują się obywatele Białorusi, Gruzji, Indii, Mołdawii oraz Rosji.

Jeżeli jesteś pracodawcą zatrudniającym cudzoziemców to musisz się liczyć z możliwością kontroli legalności ich zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) lub Straż Graniczną.
Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców ma na celu sprawdzenie czy zarówno pobyt jak i praca cudzoziemca w Polsce są zgodne z przepisami prawa.

Kiedy mamy do czynienia z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca?

  1. pracownik nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego pobyt na terytorium Polski (wiza, karta pobytu lub ruch bezwizowy),
  2. podstawa pobytu pracownika wyklucza wykonywanie pracy (np. gdy posiada tylko wizę turystyczną),
  3. cudzoziemiec wykonuje pracę bez wymaganego zezwolenia przy jednoczesnym braku zwolnienia z obowiązku jego posiadania na podstawie przepisów szczególnych,
  4. pracownik podjął pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż te określone w zezwoleniu,
  5. nie została zawarta pisemna umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Jak przygotować się do ewentualnej kontroli PIP lub Straży Granicznej jeżeli zatrudniasz cudzoziemców?

Zgodnie z ustawą o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 2 pracodawca ma obowiązek żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP. Są to na przykład paszport z ważną wizą lub decyzja pobytowa.
Co istotne, kopia tych dokumentów powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika. W aktach tych powinny znaleźć się również dokumenty legalizujące pracę na przykład zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy czy powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. Jeżeli pracownik jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie przepisów szczególnych, pracodawca powinien umieścić w aktach dokument, który potwierdzi zwolnienie z tego obowiązku.

Przebieg kontroli PIP w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem powołanym m.in. do kontrolowania przestrzegania przepisów prawa pracy, BHP, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.
Plan działania PIP na lata 2022-2024 zakłada między innymi kontrole związane z legalnością powierzenia i wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz wykonywanie pracy przez pracowników delegowanych.

Kontrola danego pracodawcy, w tym kontrola legalności zatrudnienia, może być planowa – w związku z działalnością PIP lub z powodu wpływu do PIP informacji (skarga, donos). Jeżeli kontrola jest spowodowana wpływem donosu, skargi lub informacji o danym procederze mogą być obecni również funkcjonariusze Straży Granicznej, a także policja oraz tłumacz.

Pracodawca powinien zostać zasadniczo uprzedzony przez PIP na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli, ale dopuszczalne jest również przeprowadzenie kontroli o dowolnej porze dnia i nocy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o PIP. Inspektor okazuje podmiotowi kontrolowanemu upoważnienie do wszczęcia kontroli wraz z legitymacją służbową.

Do kontroli należy przygotować dokumentację, która potwierdzi legalne powierzenie pracy cudzoziemcowi. Jeżeli w toku kontroli nie zostaną stwierdzone naruszenia przepisów Inspektor pracy sporządza notatkę urzędową. W przypadku stwierdzenia naruszeń sporządzany jest protokół pokontrolny.

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przez Straż Graniczną

Straż Graniczna to organ uprawniony do kontroli u pracodawców oraz innych instytucji, a także osób fizycznych, zatrudniających lub powierzających pracę cudzoziemcom, jak również kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez samych cudzoziemców.
Przed rozpoczęciem kontroli, funkcjonariusze Straży Granicznej są obowiązani okazać upoważnienie, a jeśli okoliczności uzasadniają natychmiastowe rozpoczęcie kontroli, trzeba je doręczyć w terminie 7 dni. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, z kontroli sporządza się protokół. W terminie 7 dni kontrolowany może zgłosić pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców

Nielegalne zatrudnianie obcokrajowców wiąże się z  karami wynoszącymi od 1 000 złotych do nawet 30 000 złotych. Surowsze sankcje są przewidziane dla pracodawców, którzy wprowadzając cudzoziemca w błąd, wykorzystując zależność służbową czy wyzyskując, doprowadzają do nielegalnego wykonywania pracy. Grzywna wynosi w takich przypadkach od 3 000 do 30 000 złotych.

Zatrudniasz cudzoziemców i obawiasz się kontroli?

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Mobirel wspiera pracodawców na każdym etapie procesu administracji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
Prowadzimy audyty dokumentacji pracowniczej, mające na celu weryfikację stosowanych praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, co skutkuje lepszym przygotowaniem do ewentualnej kontroli legalności zatrudnienia w Twojej firmie.
Audyt kończy się przygotowaniem raportu, zawierającego opis procedur i praktyk, ewentualne wykryte błędy oraz rekomendacje.
Prowadzimy również całościowo procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Oferujemy uzyskanie m.in. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E,S), zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zezwoleń na pobyt stały.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1080 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn.zm.).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1614 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.).×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie