Dlaczego my - Mobirel
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A
 

Dlaczego my

Polityka prywatności

§1. Informacje o Administratorze

 1. Właścicielem serwisu internetowego i Administratorem wszelkich Danych Osobowych przekazywanych nam przez Państwa jest Concierge Poland Sp. z o.o., NIP 6762490678, KRS 0000566891 z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków) (dalej: Administrator lub Usługodawca).

§2. Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Concierge Poland Sp. z o.o. wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).

 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

§3. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator reprezentujący Usługodawcę wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy: iod@mobirel.com stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

§4. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

§5. Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych.

 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań powierzonych Usługodawcy przez Zleceniodawcę.
 2. Możliwe cele zbierania Państwa danych osobowych:
  a. Zawarcie i realizacja umowy współpracy i komunikacja w związku z realizowaną usługą, oraz obsługa płatności.
 3. Dane osobowe przekazanie mogą być przetwarzane w celu:
  a) realizacji celu zawartych umów współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) realizacji procedur związanych z rekrutacją, w tym legalizacją pobytu i pracy na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  c) związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
 4. Weryfikacja tożsamości i wiarygodności – jest zespołem czynności przed rozpoczęciem współpracy, mającym na celu zapobieganie dokonywania działań zabronionych, w szczególności działaniem na szkodę Administratora danych i osób trzecich; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);
 5. Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną Usługą Elektroniczną; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  a. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji.
 6. Dochodzenie roszczeń należnych Usługodawcy (windykacja należności); podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych);
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego Klientów – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

§6. Udostępnianie danych osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane w uzasadnionych przypadkach i za Państwa zgodą..
 2. Dane osób zadłużonych w ramach procesu dochodzenia roszczeń mogą być przekazywane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych.
 3. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 5. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny

§7. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Państwa dane osobowe mogą być przechowywane:
  a. Do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu;
  b. Do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

§8. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
  a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  b. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  c. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
  d. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

§9. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych w przypadku skorzystania z usług Usługodawcy ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

§10. Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony Usługodawcy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze stron Usługodawcy w następujących celach:
 2. Dostosowania zawartości stron serwisu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
 3. Zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
 4. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron serwisu.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Strony i serwisy Usługodawcy mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych, z których polityką prywatności należy zapoznać się samodzielnie.
 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Usługodawcy.
×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

  a my zadzwonimy do Ciebie