Kodeks etyczny Concierge Poland Sp. z o.o. - Mobirel
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A
 

Kodeks etyczny Concierge Poland Sp. z o.o.

Od początku istnienia firmy, zaufanie oraz troska o dobro wspólne i nieposzlakowaną opinię przedsiębiorstwa były dla nas priorytetem. Wzorem innych firm postanowiliśmy zebrać niespisane zasady w jedną całość i utworzyć Kodeks Etyczny Concierge Poland.

 

Niezależnie od firmowej hierarchii poniższe zasady obowiązują wszystkich, zarówno etatowych pracowników firmy, jak również współpracujące z nami zadaniowo osoby.
Przyjęta koncepcja działania sprawia, że wewnętrzna współpraca pomiędzy pracownikami oraz zewnętrzna pomiędzy klientami i kontrahentami przebiega w sposób harmonijny, a sposób działania podczas wykonywania zleceń jest z góry ustalony i zaakceptowany.

 

 

I. Misja firmy i wartości

 

Concierge Poland Sp. z o.o. dąży do bycia godnym zaufania, rzetelnym dostawcą usług wsparcia biznesu.  Naszą misją jest umożliwienie rozwijającym się firmom podjęcia współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami zagranicznymi, a im samym relokację do Polski i bezproblemową aklimatyzację w nowym miejscu. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były spójne z praktykami i politykami wewnętrznymi firm naszych klientów oraz były realizowane zawsze w najlepszej wierze.

 

Naszym priorytetem jest, aby świadczone przez nas usługi były w pełni profesjonalne, zawsze zgodne z przepisami prawa, a także z zasadami sprawnego działania oraz racjonalnej i efektywnej organizacji pracy. Troszczymy się o interes klientów mając na uwadze zarówno potrzeby chwili bieżącej, jak również te przyszłe.

 

 

II. Ogólne zasady etyczne obowiązujące w Concierge Poland Sp. z o.o.

 

Uczciwość: Zawsze staramy się, aby stosunki biznesowe łączące nas z kontrahentami, klientami, a także konkurencją opierały się na uczciwości i przejrzystości działania. Wyznajemy zasadę braku tolerancji dla korupcji i innych nieuczciwych praktyk prowadzących do osiągania nienależnych korzyści. Wszelkie manipulacje, kłamstwa i ukrywanie danych lub faktów są działaniami nieakceptowalnymi, z których wyciągane są bezkompromisowe konsekwencje.

 

Zachowanie zasad uczciwej konkurencji: Dążymy do utrzymywania korzystnych i w pełni profesjonalnych stosunków z partnerami biznesowymi. Od kontrahentów oczekujemy przestrzegania zasad niniejszego kodeksu na równi z naszymi pracownikami. Zachowanie zasad uczciwej konkurencji jest głównym założeniem wszelkich stosunków pomiędzy nami a przedsiębiorstwami, z którymi współpracujemy.

 

Nieprzyjmowanie korzyści majątkowych: Pracownicy Concierge Poland Sp. z o.o. są objęci bezwzględnym zakazem przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za podjęcie jakichkolwiek dodatkowych działań związanych lub niezwiązanych z przedmiotem umowy. Bezwarunkowy zakaz dotyczy również wręczania korzyści majątkowych w zamian za jakiekolwiek działania zmierzające do pozyskania nowego klienta lub w zamian za przychylność pracowników jakiegokolwiek organu administracji publicznej.

 

 

III. Zobowiązania wobec Klientów i Partnerów Handlowych

 

Odpowiednie traktowanie Klientów: Zadowolenie klientów powinno być dla każdego pracownika Concierge Poland Sp. z o.o. dobrem najwyższym. Wszelkie podejmowane działania mają dążyć do zaspokojenia potrzeby klienta w sposób w pełni profesjonalny oraz z maksymalnym zaangażowaniem.

 

Każdego pracownika firmy musi cechować wyjątkowa empatia oraz otwartość, bowiem obsługa w dużej mierze polega na wspieraniu nowozatrudnionych pracowników zagranicznych, dla których przeprowadzka do nowego kraju jest nierzadko sytuacją trudną i stresową, a ich samych często cechuje odmienność kulturowa. Naszym moralnym obowiązkiem jest ułatwienie im przystosowania się do nowego otoczenia.

 

Poufność informacji: Najwyższą ochroną objęte są informacje dotyczące naszych klientów, ich pracowników, a także partnerów biznesowych. Wszelkie powierzone nam informacje są poufne i bezwzględnie zakazane jest ich przekazywanie oraz przetwarzanie. Do powierzonych nam danych osobowych oraz tajemnic przedsiębiorstw mają dostęp jedynie przeszkoleni pracownicy, którzy zobowiązani są do należytej ich ochrony oraz profesjonalnego ich przetwarzania.

 

Zasady dotyczące współpracy z partnerami biznesowymi: Zasady naszego działania nie będą budziły wątpliwości współpracujących firm, niezależnie od skali współpracy. Staramy się, wszystkie materiały dostarczać naszym partnerom na czas, a rozliczenia regulować bez najmniejszej zwłoki. Partnerzy handlowi spółki Concierge Poland Sp. z o.o. powinni wyznawać jasne i przejrzyste zasady nie stojące w sprzeczności z zasadami przyjętymi przez nas. Firmy, co do których nieposzlakowanej opinii bądź wiarygodności nie posiadamy potwierdzeń, nie znajdą się w gronie dostawców oraz współpracowników spółki Concierge Poland Sp. z o.o.

 

 

IV. Zobowiązania wobec pracowników

 

Wzajemny szacunek: Concierge Poland Sp. z o.o. u podstaw kładzie szacunek dla każdego pracownika, bez względu na jego wiek, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie czy religię. Każdy pracujący w firmie ma bezwzględny obowiązek przestrzegania zasad szacunku dla indywidualności współpracownika, a wszelka dyskryminacja jest bardzo surowo i bezwzględnie karana.

 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy: Wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo każdego pracownika w miejscu pracy. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się oraz do przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Każdy wypadek, a nawet pogorszenie komfortu pracy powinno być niezwłocznie zgłaszane.

 

Zachowania takie jak molestowanie seksualne, mobbing, a także fizyczna przemoc w miejscu pracy są traktowane jako przestępstwo. Każdy pracownik ma obowiązek zgłoszenia przełożonemu zaistnienie takiej sytuacji. Wszelkie tego typu sytuacje będą szczegółowo sprawdzane oraz konfrontowane.

 

 

V. Zobowiązania wobec firmy

 

Wykonywanie powierzonych obowiązków: Każdy pracownik bez względu na stanowisko powinien wykazywać poszanowanie dla majątku spółki poprzez należyte i staranne użytkowanie powierzonych przedmiotów oraz sprzętu elektronicznego. Instalowanie i używanie jakichkolwiek programów bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za zarządzanie oprogramowaniem jest zabronione.

Know How, które jest także majątkiem firmy musi być przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa przeciwdziałających ewentualnemu ich wyciekowi czy kradzieży.

 

Pracownicy zobowiązani są do rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków, ciągłego rozwijania swojej wiedzy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz do zaniechania działań, które mogą doprowadzić spółkę do strat. Staranność w prowadzeniu rejestrów dokumentów jest ważnym elementem pozwalającym na profesjonalne funkcjonowanie wszystkich oddziałów spółki.

 

Wymiana informacji z instytucjami prywatnymi i państwowymi: Pracownicy Concierge Poland są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi podczas wymiany informacji z organami administracji publicznej. Wszelka korespondencja kierowana do organów administracji publicznej zawierać musi wyłącznie potwierdzone, prawdziwe informacje, ponieważ każda niezgodność ze stanem faktycznym lub posiadanym materiałem dowodowym może mieć bardzo poważne, negatywne konsekwencje prawne.

 

Tajemnica przedsiębiorstwa: Pracownicy Concierge Poland Sp. z o.o. są ściśle zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa. Bezwzględnie zabronione jest przekazywanie na zewnątrz jakichkolwiek informacji powziętych w firmie i o firmie, w stosunku do których podjęto działania. Każdego pracownika obowiązuje zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej.

 

 

VI. Podsumowanie

 

Zaakceptowanie i działanie zgodnie z powyżej opisanymi zasadami jest kluczowym elementem współpracy pomiędzy wszystkimi pracownikami Concierge Poland Sp. z o.o.
Niejednokrotnie każdego z nas spotykają sytuacje, co do których nie ma spisanych wytycznych działania. Liczymy wtedy na rozsądek i dobre wychowanie naszych pracowników, którym, w co niewątpliwie wierzymy, zależy na dobrej i nieposzlakowanej opinii spółki tak samo jak jej Zarządowi.

 

 

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie