PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Zatrudnianie cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy.

Istnieją trzy rodzaje wiz wydawanych cudzoziemcom przyjeżdżającym do Polski w celu podjęcia pracy. To o którą wizę należy zawnioskować zależy od rodzaju posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę. Zatrudnieni mogą zostać również kandydaci posiadający jeden z innych typów wiz, jeżeli zostały one wydane w oparciu o inne okoliczności, o ile pracodawca uzyska dla nich wcześniej niezbędne tak-czy-inaczej zezwolenie na pracę. Oczywiście, zakładając, że cudzoziemiec nie jest zwolniony z konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Przykładem takiego zwolnienia są studenci studiów stacjonarnych, posiadający zazwyczaj wizę wydaną w celu odbycia studiów!
Wracając jednak do tematu – W przypadku chęci nawiązania stosunku pracy z cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wizy, wizami uniemożliwiającymi zatrudnienie są te o numerach „01” oraz „02”, uznawane jako wizy turystyczne. Przebywając na podstawie jednej z dwóch wspomnianych wiz cudzoziemcy nie mogą podjąć pracy, nawet jeśli pracodawca uzyskał dla nich wymagane zezwolenie na pracę. Co więcej, od 2019 r. osoby takie nie są uprawnione do złożenia wniosku o udzielenie zgody na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy.

Wizy oznaczone literą C to tzw. wizy Schengen, uprawniające do krótkotrwałych pobytów w Polsce. Maksymalny okres pobytu na podstawie tej wizy to 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Wizy oznaczone literą D to wizy krajowe, wydawane osobom, które udokumentowały cel pobytu w Polsce przekraczający 3 miesiące. Do wiz typu D należą na przykład wizy wydane w celu wykonywania pracy. Maksymalny okres ważności takiej wizy to 1 rok.

Poniżej przedstawiamy 3 typy wiz „pracowniczych”, tzn. tych, które zostały wydane na podstawie uzyskanego przez pracodawcę zezwolenia na pracę:

a) „D05a” – wiza wydawana w celu wykonywania pracy na postawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy zarejestrowanego w Powiatowym lub Grodzkim Urzędzie Pracy;

b) „D05b” – wiza wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę sezonową (Zezwolenie typu S) w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie na pracę sezonową dotyczy sektorów: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka – w ramach działalności uznanych za sezonowe;

c) „D06” – wiza wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę wydanego przez Urząd Wojewódzki.

Poniżej znajduje się lista pozostałych rodzajów wiz, która podpowie Państwu czy posiadany przez kandydata tytuł pobytowy jest odpowiedni, aby go zatrudnić i czy zatrudnienie będzie wymagało uzyskania dodatkowego zezwolenia na pracę.

„01” – cel turystyczny;

„02” – odwiedziny u rodziny lub przyjaciół;

„03” – udział w imprezach sportowych;

„04” –  prowadzenie działalności gospodarczej;

„07” – prowadzenie działalności kulturalnej lub udział w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;

„08” – wykonywanie zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

„09” – odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia; (studia stacjonarne)*

„10” – odbycie szkolenia zawodowego;

„11” -kształcenie się lub szkolenia w innej formie niż studia stacjonarne (np. szkoła policealna);

„12” – działalność dydaktyczna;

„13” –  prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

„14” –  leczenie w Polsce;

„15” – dołączenie do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

„16” –  udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

„17” – przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

„17a” – przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej
w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka

„18” – korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;*

„19” – repatriacja do Polski;

„19a” – przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej
w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;

„20” – korzystanie z ochrony czasowej;

„21” – przyjazd do Polski ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

„22” – realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;*

„23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określone powyżej

 

Wizy oznaczone gwiazdką – z dużym prawdopodobieństwem kandydat posiadający jedną z oznaczonych *gwiazdką wiz nie będzie potrzebował zezwolenia na pracę.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie