PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Świąteczne wyjazdy – wątpliwości związane z przekraczaniem granicy przez cudzoziemców.

Okres świąteczny i noworoczny to czas częstych wyjazdów w odwiedziny do rodziny i przyjaciół. Nie wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce mają jednak możliwość legalnego przekraczania granicy.
Warto pamiętać, że do kraju pochodzenia może wyjechać każdy, nawet osoba, której jedynym tytułem pobytowym jest stempel potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Cudzoziemiec nieposiadający ważnej wizy, który wyczerpał już możliwość podróży na podstawie paszportu biometrycznego posiadający stempel potwierdzający złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy nie wróci na jego podstawie do Polski. Do swobodnego przekraczania granic Unii Europejskiej przez obywateli krajów trzecich uprawniają następujące dokumenty:

– karta pobytu wydana przez Polskę
– karta pobytu wydana przez inny kraj należący do Strefy Schengen (na takiej podstawie cudzoziemiec może przebywać w innym kraju do 90 w ciągu każdego 180 dniowego okresu)
– wiza krajowa oznaczona literą D
– wiza Schengen oznaczona literą C wydana przez Polskę lub inny kraj należący do Strefy Schengen
– paszport biometryczny, na podstawie którego cudzoziemiec przebywa w strefie Schengen poniżej 90 dni, a w szczególnych przypadkach 180 dni.

Cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej nie mają możliwości swobodnego powrotu ze świątecznych wyjazdów, jeśli nie posiadają jednego z wyżej wymienionych dokumentów.

Należy pamiętać, że posiadanie decyzji o udzieleniu zgodny na pobyt czasowy również nie jest jednoznaczne z posiadaniem karty pobytu i nie uprawnia do przekraczania granic.

Osobom, które zdecydują się na wyjazd świąteczny do kraju ojczystego pomimo nieposiadania dokumentu podróżnego zezwalającego na powrót do Polski, pomóc może uzyskanie właściwej wizy zgodnej z celem pobytu w Polsce, bądź w celu realizacji uzyskanego zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli zostało ono wydane.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie