PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Branże, w których łatwiej zatrudnić obcokrajowców – jakie firmy mogą skorzystać z udogodnień

Myślisz o zatrudnieniu cudzoziemców? Zastanawiasz się, od czego zacząć? Odczuwasz braki kadrowe, a na polskim rynku pracy nie ma specjalistów z twojego zakresu zainteresowań – ten artykuł jest dla Ciebie! Według aktualnych przepisów prawnych istnieje wiele przypadków, w jakich zatrudnienie cudzoziemców jest stosunkowo łatwiejsze, a co za tym idzie, ścieżka do zatrudnienia jest o wiele krótsza. 

Legalne zatrudnienie obcokrajowców w Polsce

Warunkiem umożliwiającym legalne zatrudnienie pracowników zagranicznych w Polsce, jest fakt, iż cudzoziemiec musi posiadać legalną podstawę pobytu, jak i dokument legalizujący jego zatrudnienie. Bez legalnego pobytu, cudzoziemiec nie może wykonywać legalnej pracy w Polsce. 

Za legalizację swojego pobytu odpowiedzialny jest cudzoziemiec. Z drugiej strony, w kwestii legalizacji pracy cudzoziemca, stroną postępowania jest przyszły pracodawca. Pracodawca jest także zobowiązany kontrolować czy pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny, gdyż może mieć to ogromne konsekwencje prawne, jak i finansowe dla pracodawcy

Należy pamiętać, iż dostęp do pewnych zawodów jest w Polsce niemożliwy dla obywateli państw trzecich. Cudzoziemcy nie mogą być zatrudniani w ramach stosunków służbowych, w zakresie zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa, ochroną spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jednak co do zasady obywatel państw trzecich może świadczyć pracę na terytorium RP, chyba że ustawa szczegółowa stanowi inaczej.

Zwolnienie z potrzeby uzyskiwania zezwolenia na pracę

Zasada, która obecnie funkcjonuje w polskim porządku prawnym, jest ochrona polskiego rynku pracy i pierwszeństwo zatrudniania osób będących obywatelami polskimi. Oznacza to, iż cudzoziemiec, który chce zatrudnić się na terytorium RP musi posiadać zezwolenie na pracę.

Ustawodawca przewidział jednak wiele wyjątków od tej reguły. W art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajduje się katalog osób uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP oraz zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Są m.in. to cudzoziemcy, którzy:

 • posiadają status członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii;
 • korzystają w Polsce z ochrony międzynarodowej (posiadają status uchodźcy, korzystają z ochrony uzupełniającej);
 • posiadają zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadają zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 • posiadają zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • są małżonkiem obywatela polskiego, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną;
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach;
 • posiadają ważną Kartę Polaka;
 • są absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach.

zatrudnienie obcokrajowców

Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r., zostały określone przypadki, w których powierzenie pracy cudzoziemcowi jest możliwe bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, takie jak:

 • nauczyciele języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy;
 • stali koresponderzy zagraniczni środków masowego przekazu, którym została przyznana, na wniosek redaktora naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji, akredytacja ministra właściwego do spraw zagranicznych, jednak tylko w zakresie zawodowej działalności dziennikarskiej wykonywanej na rzecz tej redakcji lub agencji;
 • duchowni, członkowie zakonów lub inne osoby, które wykonują pracę w związku z pełnioną funkcją religijną, w kościołach i związkach wyznaniowych oraz krajowych organizacjach międzykościelnych, których status uregulowany jest umową międzynarodową, przepisami o stosunku Państwa do kościoła lub innego związku wyznaniowego;
 • studenci studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce lub uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich; 
 • osoby wykonujące pracę jako pracownicy naukowi w podmiotach, o których mowa w przepisach o instytutach badawczych. 

 

Zawody umożliwiające łatwiejsze zatrudnienie pracowników zagranicznych w Polsce

Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r., został wydany wykaz zawodów, w których uzyskanie zezwolenia na pracę odbywa się bez konieczności uzyskania informacji starosty, co ułatwia zatrudnienie obcokrajowca. Między innymi są to zawody takie jak: malarze budowlani, spawacze, ślusarze, elektrycy budowlani, cieśle, robotnicy budowy dróg, technicy elektrycy, programiści aplikacji czy inżynierowie elektrycy

Na podstawie dane wykazu można zauważyć, iż przodują wśród nich braże budowlane oraz IT. Dzieje się tak, iż w większości tych zawodu potrzebni są specjaliści, od których wymagane jest posiadanie odpowiednich umiejętności czy odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia, a na polskich rynku pracy takich osób brak. Dodatkowo, zawody znajdujące się w danych wykazach wskazują branże, które poniekąd są zagrożone zniknięcie z rynku pracy. 

Należy podkreślić, iż w każdym województwie została wydana osobny wykaz zawodów, które zwolnione są z potrzeby uzyskiwania informacji starosty. Wykazy w województwach wydane są przez Wojewodę i są one zależne od potrzeb rynku pracy. 

Jeżeli jesteś pracodawcą i zatrudniasz lub chciałabyś zatrudnić cudzoziemców, ale nie wiesz, jak zacząć – możemy Ci w tym pomóc. Uzyskiwanie dokumentów pozwalających na legalne zatrudnienie obcokrajowców w Polsce, jest skomplikowane i nie lada wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki latami praktyk, jak i znajomości przepisów obowiązujących w Polsce wspieramy wielu pracodawców w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, na terytorium całej Polski. Zajmujemy się uzyskaniem wszystkich dokumentów pozwalającymi na legalną pracę w Polsce, w tym zezwolenia na pracę, jak i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy. Dodatkowo, po zatrudnieniu cudzoziemców, udzielamy wsparcia, w zakresie uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Zapraszamy do kontaktu!×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

  a my zadzwonimy do Ciebie